loader image
Styrelse

Distriktets klubbar utser en styrelse för distriktsförbundet. Styrelsen består för närvarande av en ordförande och sex ledamöter

Ordförande
Michael Sikström Lycksele GK

Sekreterare
Hans Clausén Skellefteå GK

Kassör
Bo Elmgren Bodens GK

Tävling
Tommy Hannu Luleå GK

Damer
Helena Brännmark Kalix GK

Damer
Agneta Holmner Umeå GK

Herrar
Curt Söderström Umeå GK

Juniorer
Vakant

Juridiska kommittén

Ordförande: Stefan Westermark Luleå Gk

Karl-Gustaf Sandberg Luleå GK

Lars Grönberg Piteå GK

Ledning

Dessa tre personer utgör även distriktsstyrelsens Arbetsutskott (AU).

Arbetsutskottet beslutar i brådskande ärenden som inte kan uppskjutas till styrelsens sammanträden, dock efter hörande av berörd kommittéordförande/verksamhetsansvarig.

Ordförande
Michael Sikström, Lycksele GK

Sekreterare
Hans Clausén, Skellefteå GK

Kassör
Bo Elmgren, Boden GK

Adjungerande ledamöter

Styrelsen kan även utse adjungerande ledamöter för speciella ändamål och har nu utsett följande adjungerande ledamöter:

Anders Jonsson, Umeå i ärenden angående Golfregler
Lars Grönberg, Piteå i Juridiska ärenden och bestraffningsärende
Boo Ceder, Revisor i Piteå

Verksamheten

Distriktsförbundet är ansvarig för verksamheten enligt följande:

• Vara förbindelselänk mellan SGF, VIF, NIF och klubbarna och se till att informationsflödet mellan dessa fungerar
• Verkställa GDF-mötes beslut
• Utöva Distriktets rösträtter på SGFs förbundsstämma
• Hjälpa till vid etablering av nya klubbar
• Organisera distriktets ungdomsgolfutveckling (träning, tävling och uppföljning)
• Organisera Distriktets elitgolfutveckling
• Organisera golftävlingar på motionsnivå för Damer och Herrar
• Tillsammans med Distriktets bankonsulent bistå klubbarna i banutvecklingsfrågor
• Utbilda och tillhandahålla domare
• Handlägga bestraffningsärenden
• Samordna utbildning
• Genomföra planeringskurs under hösten för samtliga klubbar för samordning av kommande års verksamhet
• Föreslå och utse förtjänta medlemmar och klubbar till olika typer av utmärkelse och stipendier
• Hålla sig underrättad om verksamheten i de anslutna klubbarna

Valberedning

Valberedningens ledamöter;

Ordförande: Christer Appelblad UMGK

Ledamot: Anders Wilhelmsson UMGK
Vakant
Se årsagenda 2023

En valberedning föreslår vid Årsmötet ordförande och ledamöter till styrelsen.
Valberedningen utses av Årsmötet och skall bestå av två ledamöter från vardera länet samt en av vardera könet från respektive län.
Bland dessa utser Årsmötet en ordförande.