Policy NVGF

UTMÄRKELSEPOLICY - NVGF

Golfdistriktsförbund (GDF) tillhörande Svenska Golfförbundet har följande utmärkelser:

 • GULDMÄRKE
 • SILVERMÄRKE
 • FÖRTJÄNSTPLAKETT
 • FÖRTJÄNSTMEDALJ
 • SGFs GULD/SILVERMÄRKE

Övriga NVGF - utmärkelser:

 • BRONSMÄRKE
 • ELITMÄRKE
 • STORA GRABBARS MÄRKE

Distriktets utmärkelser är avsedda att användas som erkänsla för uppoffrande och förtjänstfullt arbete inom golfsporten. Aktuella personer att tilldelas utmärkelser är i huvudsak sittande eller avgående styrelseledamöter, andra förtjänta ledare och anställda på klubb- och distriktsnivå. Även föreningar och organisationer kan tilldelas utmärkelse i form av en förtjänstplakett. Förtjänstmedalj tilldelas golfspelare, ledare eller annan person för sådan särskild gärning eller insats som bör uppmärksammas och belönas.

UTMÄRKELSER;

GULDMÄRKE

"Guldmärket tilldelas person som svarat för eller fortfarande gör betydande insatser i utvecklingen av svensk golfsport inom distrikt och klubb/anläggning"
 • Märket numreras och präglas med innehavarens initialer.
 • Märket utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.
 • Utmärkelsen berättigar till NVGFs introduktionskort. På kortet framgår också namn, typ av utmärkelse. Kortet är livsvarigt.

SILVERMÄRKE

"Silvermärket tilldelas person som utfört eller fortfarande utför stora arbetsinsatser för svensk golfsport inom distrikt och/eller klubb/anläggning"
 • Märket numreras.
 • Märket utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.
 • Utmärkelsen berättigar till NVGFs introduktionskort. På kortet framgår namn, typ av utmärkelse. 
  Kortet gäller under 5 år.

BRONSMÄRKE

"Bronsmärket tilldelas person som utfört eller fortfarande utför stora arbetsinsatser för svensk golfsport inom distrikt och/eller klubb/anläggning"
 • Märket numreras.
 • Märket utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.
 • Utmärkelsen berättigar till NVGFs introduktionskort för ett år. 
 • På kortet framgår namn, typ av utmärkelse.

FÖRTJÄNSTPLAKETT

"Förtjänstplaketten tilldelas förening, institution eller annan organisation som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt befordrat golfsportens intressen"

Plaketten utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.

FÖRTJÄNSTMEDALJ

"Förtjänstmedaljen tilldelas golfspelare, ledare eller andra aktuella personer inom distriktet vars prestation eller gärning är av sådan kortvarig eller engångskaraktär att distriktet särskilt vill uppmärksamma och belöna denna"

Förtjänstmedaljen utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.

Beslutsordning

Distriktsstyrelsen beslutar om tilldelning av samtliga utmärkelser. Samtliga ärenden förbereds av distriktsstyrelsen under ledning av distriktsordföranden. Såväl personer engagerade i klubb/anläggning och distrikt som personer engagerade i SGF:s verksamhet uppmanas att inkomma med namnförslag.

Beslutsprocess

Till grundval för att utse personer att belönas med guld-, silver respektive bronsmärke ligger vid sidan av det bedömningsunderlag som tas fram av distriktsstyrelsen även en poängskala (se längre ner på sidan) där olika uppdrag ger olika poäng.

Guldmärke: Det är viktigt att påpeka att nämnd poängskala enbart är ett hjälpmedel och rådgivande, inte en handling med sådan officiell status att vissa uppnådda poäng med automatik gör att utmärkelse utfaller. Dock, bör person som är aktuell ha uppnått poängkraven och det bör också föreligga särskilda skäl för tilldelning. Överordnat varje förslag till tilldelning är den bedömning distriktsstyrelsen gör. Dessutom skall distriktsstyrelsen tillämpa restriktivitet.

Silver- ochbronsmärke: Till grund för att utse personer som tilldelas silver- resp. bronsmärke används endast poängskalan.

Förtjänstplakett: Överordnat varje förslag till tilldelning är den bedömning distriktsstyrelsen gör.

Förtjänstmedalj: Överordnat varje förslag till tilldelning är den bedömning distriktsstyrelsen gör.

Stora Grabbars Märke: Märket har en halv krans i silver och skall vara numrerat. Utdelas för att stimulera duktiga spelare som uppnått 30 poäng enl. NVGF:s poängtabell. Märket berättigar även till NVGFs introduktionskort under 10 år.

Elitmärket: Märket har en halv krans i guld och skall vara numrerat. Märket är NVGF:s högsta utmärkelse till en elitspelare som uppnått 70 poäng.

Utdelningspolicy

1) Det ligger inget värde i att personer som nått sådana kvalifikationer att en belöning är aktuell ska behöva vänta på sin utmärkelse tills ett uppdrag är över. Tvärtom kan det ofta vara en fördel att en person belönas medan gjorda insatser är aktuella. Utmärkelsen kan därför tilldelas under pågående uppdrag eller när personen lämnar sitt uppdrag.

2) Varje bedömning görs individuellt. Det finns ingen automatik i att vissa uppdrag gör att en person kan förvänta sig en utmärkelse - inte heller ska en utmärkelse på silvernivå förhindra en utmärkelse på guldnivå (det omvända torde inte vara aktuellt). I bedömningen kan hänsyn också tas till insatser och arbete inom SGF centralt även om poäng saknas för detta i poängskalan. Varje person bedöms för sig. En blankett för sammanställning av tilltänkta personers uppdrag som underlag för beslut finns i bilaga.

Registrering

För samtliga utmärkelser gäller att förteckning över utdelade utmärkelser förs på distriktets kansli.

Poängskala för NVGFs utmärkelser

1. Arbete inom golfdistriktsförbund

 • ordförande, 5 poäng/år
 • styrelseledamot och kommittéordförande, 3 poäng/år
 • ledamot av GDF-kommitté eller utredning som arbetar på årsbasis,
 • styrelsesuppleant och valberedning, 1 poäng/år
 • distriktsdomare och banvärderare, 1 poäng/år

2. Arbete inom golfklubb

 • ordförande, 4 poäng/år
 • styrelseledamot och kommittéordförande, 2 poäng/år
 • kommittéledamot, styrelsesuppleantochvalberedning, 1 poäng/år
 • intendent/klubbchef/klubbdirektör, 1 poäng/år

3. Poängskala

 • Guldmärke - 50 poäng (varav minst 25 GDF-poäng)
 • Silvermärke - 40 poäng
 • Bronsmärke - 25 poäng

Anm 1:

Vid samtidiga uppdrag på olika nivåer (klubb/anläggning eller distrikt) ger alla uppdrag poäng. Vid samtidiga uppdrag på samma nivå räknas endast det uppdrag som ger mest poäng.

Anm 2:

Denna poängskala är "rådgivande" för tilldelning av guldmärke och utgör tillsammans med distriktsstyrelsens individuella bedömning underlag för beslut. För den totala bedömningen kan hänsyn också tas till insatser/arbete inom SGF centralt. Detta gäller inte silver- resp bronsmärket.

LÄNK TILL ANSÖKNINGSBLANKETT kommer...

Dela med dig: