Om Styrelsen

Distriktets klubbar utser en styrelse för distriktsförbundet. Styrelsen består av 1 ordförande och 8 ledamöter. Ledamöterna har sina egna ansvarsområden:

 • Ordförande                Michael Sikström
 • Sekreterare                Ulf Ericsson
 • Kassör                        Bo Elmgren
 • Tävling                       Tommy Hannu
 • Juniorer                      Jakob Granström
 • Bana                           Vakant
 • Utbildning                   Ulrika Hallnor
 • Damer                        Vakant
 • Herrar                        Curt Söderström
   
  Vice ordförande för distriktet utses inom och av styrelsen

Ledning


Ordförande;     Michael Sikström, Lycksele
Sekreterare;    Ulf Ericsson, Skellefteå
Kassör;            Bo Elmgren, Boden

Dessa tre personer utgör även distriktsstyrelsens Arbetsutskott (AU). Arbetsutskottet beslutar i brådskande ärenden som inte kan uppskjutas till styrelsens sammanträden, dock efter hörande av berörd kommittéordförande/verksamhetsansvarig.

Adjungerande ledamöter


Styrelsen kan även utse adjungerande ledamöter för speciella ändamål och har nu utsett följande adjungerande ledamöter :

 • Anders Jonsson, Umeå i ärenden angående Golfregler
 • Lars Grönberg, Piteå i Juridiska ärenden och bestraffningsärende
 • Revisor är Boo Ceder, Piteå

Verksamheten

 Distriktsförbundet är ansvarig för verksamheten enligt följande:

 • vara förbindelselänk mellan SGF, VIF, NIF och klubbarna och se till att informationsflödet mellan dessa fungerar
 • verkställa GDF-mötes beslut
 • utöva Distriktets rösträtter på SGFs förbundsstämma
 • hjälpa till vid etablering av nya klubbar
 • organisera distriktets ungdomsgolfutveckling (träning, tävling och uppföljning)
 • organisera Distriktets elitgolfutveckling
 • organisera golftävlingar på motionsnivå för Damer och Herrar
 • tillsammans med Distriktets bankonsulent bistå klubbarna i banutvecklingsfrågor
 • utbilda och tillhandahålla domare
 • handlägga bestraffningsärenden
 • samordna utbildning
 • genomföra planeringskurs under hösten för samtliga klubbar för samordning av kommande års verksamhet
 • föreslå och utse förtjänta medlemmar och klubbar till olika typer av utmärkelse och stipendier
 • hålla sig underrättad om verksamheten i de anslutna klubbarna
Dela med dig: